डॉ. अरुण प्रभुणे, कु. विद्या झांबरे व प्रा. राजमहम्मद तांबोळी