…   भ्रमाचा भोपळा (स्नेहसंमेलन, सरस्वती भुवन महाविद्यालय, औरंगाबाद, १९६६)

…   साष्टांग नमस्कार (मराठवाडा साहित्य परिषद, शाखा उदगीरच्या वतीने, १९७३)

…   भ्रमाचा भोपळा (महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, १९९१)