साष्टांग नमस्कार (उदगीर, १९७३)

सौ. उषा प्रभुणे (शोभना) व प्रा. अरुण प्रभुणे (कवी भद्रायु)

आणखी काही फोटो…