हातात हात माझा तू घे ना
बरोबर माझ्या तू चल ना
तोल माझा सुटला तर
सांभाळून मला तू नेशील ना?
दिलेले वचन पाळशील ना?

सौ. उषा प्रभुणे
उदगीर, भारत
मार्च २००४

© २००४ सौ. उषा अरुण प्रभुणे
© 2004 Usha Arun Prabhune

इमेल / E-Mail: usha_prabhune @ yahoo.com